Kommuneplantillæg 9/2017 - Lundtoftevej 160 m.fl.

Baggrund

Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 270 for Lundtoftevej 160 m.fl. Det er hensigten at skabe planmæssig overensstemmelse mellem kommuneplanens rammer og de muligheder, som lokalplanen indeholder.

Der gives mulighed for at en del af kommuneplanramme 5.3.90 ændres fra erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsområde. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom hæves fra 70 til 110, den maksimale bygningshøjde ændres fra maks. 12,5 meter til maks. 20 meter inkl. teknik på tag, og det maksimale etageantal hæves fra 3 til 6.

Der er i forbindelse med dette kommuneplantillæg gennemført en forhøring i henhold til Planlovens § 23C.

Indhold

Der gives mulighed for at en del af kommuneplanramme 5.3.90 - dvs. ny kommuneplanramme 5.3.91 - ændres fra erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsområde, og at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom hæves fra 70 til 110, og den maksimale bygningshøjde ændres fra maks. 12,5 meter til maks. 20 meter inkl. teknik på tag.

Kommuneplanramme 5.3.90 (erhvervsområde) ændres således, at en del rammeområdet (matr.nr. 13 at Lundtofte By, Lundtofte) vil indgå i en ny kommuneplanramme 5.3.91 (blandet bolig- og erhvervsområde), medens den øvrige del af kommuneplanramme 5.3.90 - får ændret geografi, men vil i øvrigt opretholde de gældende bestemmelser for kommuneplanramme 5.3.90.

I forbindelse med miljøvurderingen er der foretaget en undersøgelse af om planen påvirker Bilag IV-arter. Undersøgelsen viser, at det er der ikke bilag IV-arter i planområdet.

Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

5.3.91 - Lundtoftevej 160 m.fl.
5.3.90 - Lundtofte erhvervsområde

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

5.3.90 - Lundtofte erhvervsområde