Kommuneplantillæg 5/2017 Fuglsangvej, syd

PDF

4167_fuglsangvej_syd.pdf (132 KB)

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 12. april 2018 at udsende lokalplanforslag 286 for rækkehusbebyggelsen Fuglsanghusene. Lokalplanforslaget er en bevarende lokalplan, men den åbner også mulighed for, at grundejerne kan inddrage de eksisterende, indbyggede garager til boligformål. Grundene inden for lokalplanområdet er flere steder helt ned til ca. 200 m². Det betyder, at den nuværende bebyggelsesprocent i kommuneplanrammen på maks. 60 blive overskredet, hvis garagen inddrages i boligen.

Indhold

Fremfor at sætte bebyggelsesprocenten op generelt inden for hele rammen, beskriver dette kommuneplantillæg i stedet, at bebyggelsesprocenten på de aktuelle veje (Askebyvej, Lerbækvej, Rytsebækvej og Hjertebjergvej) kan overskrides ved inddragelse af de eksisterende indbyggede garager til boligformål.


Bilag IV- arter

I henhold til bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, jf. § 7, stk. 2 og 3, bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016, vurderes det planlagte ikke at beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter.

Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

4.1.67 - Fuglsangvej, syd

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

4.1.67 - Fuglsangvej, syd