Kommuneplantillæg 4/2017 for Bakken

PDF

kommuneplantillaeg_42017_for_bakken_endeligt_vedtaget.pdf (203 KB)

Baggrund

I 2017 fornyede Lyngby-Taarbæk Kommune Bakkens miljøgodkendelse, hvori indgik mulighed for at holde åbent uden for kildetiden. Dette gav anledning til at revidere den eksisterende Lokalplan 66 fra 1987, som fastsatte, at Bakken kun må være åben i kildetiden. Revisionen af lokalplanen gav desuden anledning til at se på dens bestemmelser om højden og placering af forlystelser, samt foretage en generel opdatering af lokalplanens indhold ud fra de erfaringer kommunen har gjort med den gældende lokalplan.

Indhold

Dette tillæg giver mulighed for, at bebyggelse til restauranter, caféer, kiosker og lignende inden for Dyrehavsbakkens område kan opføres i op til 1½ etage, mod tidligere én etage, og med en bygningshøjde på max. 8,5 m. Det er derudover tilladt at etablere balkoner og tagterrasser på bebyg­gelsen.

Kommunalbestyrelsens mulighed for at tillade større anlæg fastholdes.

Rammens geografiske afgrænsning udvides en smule ved ejendommen Peter Lieps Vej 8, så ejendommens småbygninger også inddrages i rammen. Den omgivende ramme 8.7.40 - Dyrehaven reduceres tilsvarende geografisk.

 

Bilag IV- arter:
En del af områdets vestligste del er omfattet af Natura 2000 område nr. 144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave. Det betyder, at de naturtyper, f.eks. bøgeskov på morbund, og dyrearter som f.eks. Stellas mosskorpion, som Natura 200o området er udpeget for, ikke må påvirkes væsentligt. Kommuneplantillægget vurderes ikke at ville påvirke Natura 2000 området, i det der ikke er tale om en udvidelse af Bakkens omfang, og fordi højere bebyggelse ikke vil påvirke udpegningsgrundlaget.

Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

8.7.42 - Bakken
8.7.40 - Dyrehaven

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

8.7.40 - Dyrehaven
8.7.42 - Bakken