Kommuneplantillæg 2/2017 - For forlængelse af Firskovvej

Baggrund

Det er forudsat i lovbemærkningerne til lov nr. 765 af 26/02/14 om anlæg af letbane på Ring 3 med senere ændringer, at Firskovvej forlænges til Jægersborgvej. Lyngby-Taarbæk Kommune besluttede ved vedtagelse af etablering af letbanen i det endelige tracé, at trafikforholdene skulle forbedres i det centrale Lyngby samtidig med etablering af letbanen.

Kommuneplanstrategi GRØNT LYS+ samt Kommuneplan 2013 beskriver muligheden for at ændre på planforholdene i Firskovvej-området og rummer endvidere mulighed for at forlænge Firskovvej til Jægersborgvej. Der er desuden drøftet, besluttet og igangsat en række byudviklings- og infrastrukturprojekter omkring Firskovvej-området.

I forlængelse af dette har Kommunalbestyrelsen besluttet, at der i forbindelse med letbaneprojektet skal etableres en forlængelse af Firskovvej til Jægersborgvej. Vejforlængelsen skal være med til at sikre, at vejen kan benyttes til trafikafvikling og aflastning af byens centrum i den periode, hvor letbanen etableres, samt når en del af Klampenborgvej lukkes for biltrafik, som følge af letbanens linjeføring. Samtidig vil vejforlængelsen have betydning, for udvikling af Firskovvej-området.

Gennemførelsen af forlængelsen af Firskovvej til Jægersborgvej er i overensstemmelse med forarbejde for anlægsloven for etablering af letbane på Ring 3 – Hovedstadens Letbane.

Det nye vejanlæg vil blive etableret som en forlængelse af den eksisterende Firskovvej og vil blive tilsluttet Jægersborgvej. Den nye vej bliver ca. 500 meter lang og udføres som en to-sporet vej med cykelsti og fortov i begge sider af vejen.

Vejprojektet forudsætter, at der tilvejebringes en lokalplan og et kommuneplantillæg for vejforløbet. Plangrundlaget er omfattet af krav om miljøvurdering jf. § 8 stk. 2. 1 i lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Indhold

Vejprojektet er delvist beliggende i et areal, som er rekreativt område, jf. Kommuneplanramme 8.4.45 "Stenrødgård". Vejprojektet vil endvidere optage et areal, som er udlagt til boligområde, jf. Kommuneplanramme 1.2.62 "Jægersborgvej, nord". Derudover vil vejprojektet omfatte en del af erhvervsområde, jf. kommuneplanramme 1.5.91 "Firskovvej", se figur 1.

I forbindelse med lokalplan 280 er der udarbejdet dette kommuneplantillæg nr. 2/2017, der aflyser kommuneplanramme 1.2.62 Jægersborgvej, nord. Arealet i dette rammeområde udgår fra kommuneplanrammerne med undtagelse af en mindre del af arealet, øst for den nye vej, som i stedet indgår i kommuneplanramme 8.4.45 Stenrødgård. Ramme 8.4.45 udvides herved i mindre grad, se figur 2.


Figur 1: Oversigt over kommuneplanrammer samt den påtænkte forlængelse af Firskovvej, der er lig med lokalplanens afgrænsning. Kilde: PlansystemDK og COWI

Figur 2: Illustration af nyt kommuneplanrammekort. Kilde PlansystemDK og COWI

I redegørelsesdelen for afsnit om vejnet under retningslinjer i Kommuneplan 2017 beskrives vejnettet og vejklasserne. Kommunens veje er opdelt i hhv. fjernveje, overordnede trafikveje, primære trafikveje, sekundære trafikveje og lokalveje.

Fjernveje skal afvikle den overordnde trafik i regionen. Overordnede trafikveje skal også afvikle trafikken i regionen. Vejene skal have en tilstrækkelig kapacitet og gode tilkørselsforhold til at afvikle den regionale trafik. Det forventes at både biltrafik, kollektiv trafik og cykeltrafik skal kunne afvikles med en optimal grad af sikkerhed og fremkommelighed. Primære trafikveje skal afvikle trafikken mellem de enkelte kvarterer i kommunen. Sekundære trafikveje er nødvendige for at sikre et sammenhængende trafikvejnet. Her søges gennemfartstrafikken mindsket gennem fartdæmpning og tilpasning til nærmiljø. Lokalveje er alle øvrige veje.

Den nye vejstrækning tilføjes til retningslinjekortet for kommunens vejnet. Den nye vej mellem Firskovvej og Jægersborgvej udlægges til en overordnet trafikvej. Se figur 3.


Figur 3: Den blå streg (overordnet trafikvej) viser forlængelse af eksisterende Firskovvej som tilsluttes Jægersborgvej.

Miljøvurdering

Ifølge Lov om miljøvurdering skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Lokalplan 280 og dette kommuneplantillæg er omfattet af krav om miljøvurdering.

Miljøvurderingen belyser de sandsynlige miljøpåvirkninger af ændringerne, som Lokalplan 280 og kommuneplantillæg 2/2017 muliggør. Miljøvurderingen bygger på en afgrænsningsrapport, som har været sendt i høring hos berørte myndigheder i perioden 19. september – 6.oktober 2017.

I arbejdet med miljøvurderingen er følgende miljøfaktorer blevet udpeget og vurderet.

  • Visuelle forhold
  • Trafik
  • Støj
  • Biologisk mangfoldighed, flora og fauna
  • Jordforurening
  • Luftforurening

Miljøkonsekvensrapport

Jf. samme lov er der med kommuneplantillæg og med lokalplan parallelt gennemført en miljøkonsekvensrapport af projektet.

Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

8.4.45 - Stenrødgård

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

1.2.62 - Jægersborgvej, nord
8.4.45 - Stenrødgård