11/2017 Kongevejen 79

Status: Vedtaget

PDF

Baggrund

I efteråret 2019 indhentede Lyngby-Taarbæk Kommune ideer og forslag til kommuneplanlægningen for rammeområde 8.5.44 for Virumgård. Baggrunden herfor var en beslutning om at sælge den sydlige del i offentligt udbud. Kommunalbestyrelsen besluttede den 21. november 2019, at ideindhentningen kunne danne baggrund for et kommuneplantillæg for den sydlige den af rammeområdet med følgende indhold.

 • Anvendelse: Publikumsorienterede formål med dertil knyttede faciliteter som værksteder, mødefaciliteter, cafe/restaurant, administration mv. Evt. seniorboliger.
 • Det tidligere landbrugsmuseum og Virumgårds hovedbygning bevares.
 • Bebyggelse maks. 15.000 m2 etageareal inklusive de bevarede bygninger.
 • Maks højde på nyt byggeri 12 m.
 • 10 m beplantningsbælte mod syd.

Nærværende kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af denne beslutning.

Indhold

Kommuneplantillægget opdeler det tidligere rammeområde 8.5.44 i to nye kommuneplanrammer 3.3.93 og 3.3.41

Ramme 3.3.93 "Virumgård Syd" udlægges til erhvervsformål: udstilling, kontor, lager og særligt pladskrævende varegrupper, biler. Det fastsættes, at der maksimalt kan opføres i alt 15.000 m2 etageareal, heri medregnet det tidligere landbrugsmuseum og Virumgårds hovedbygning. Maksimalt 1.500 m2 kan anvendes til særligt pladskrævende varegrupper, biler. Den maksimale højde fastsættes til 12 m. Herudover reserveres der areal til en nordlig frakørselsrampe fra Lyngby Omfartsvej.

Ramme 3.3.41 "Virumgård Nord" udlægges til offentlige formål, trafikanlæg og rekreative arealer. Der skal reserveres areal til at føre hovedstien fra Sorgenfri over Virumgård gennem området til Kongevejen, at anlægge en ny privat fællesvej til vejbetjening af begge de nye rammeområder, at anlægge parkeringspladser til brug for Frilandsmuseet, at sikre areal til en nordlig frakørselsrampe fra Lyngby Omfartsvej samt til rekreative formål.

Følgende nye rammer udlægges med kommuneplantillægget:

 • 3.3.93 Virumgård Syd
 • 3.3.41 Virumgård Nord

Følgende ramme aflyses med kommuneplantillægget:

 • 8.5.44 Virumgård

Bilag IV arter

Lyngby-Taarbæk Kommune har ved søgning i naturdatabasen samt funddatabasen ikke registreringer af bilag IV-arter i områderne. Kommunen har derudover ikke kendskab til, at der findes bilag IV-arter i de pågældende områder. På den baggrund vurderer Lyngby-Taarbæk, at kommuneplantillægget ikke vil påvirke bilag IV-arter. 

Miljøvurdering

Der er foretaget miljøscreening af kommuneplantillægget, der har resulteret i, at der er udarbejdet en miljørapport for rammeområde 3.3.93 "Virumgård Syd" omhandlende trafiksikkerhed, særlige drikkevandsinteresser, spildevand, overfladevand, eksisterende vejstøj, fremtidig støj fra virksomhed, ny bebyggelses påvirkning af det visuelle miljø, landskab og kulturmiljø og bilag IV arter.

Miljøvurderingen af kommuneplantillægget består af miljørapport offentligt fremlagt sammen med planforslagene og en sammenfattende redegørelse vedtaget af kommunalbestyrelsen den 27. januar 2021.

Om kommuneplantillæg

Yderligere information om kommuneplantillæg kan ses her.

Grundvandsredegørelse

Rammeområderne er beliggende inden for område med særlige drikkevandsinteresser - OSD-områder - som det meste af Lyngby-Taarbæk Kommune. Området ligger indenfor Lyngby Indvindingsopland med nærmeste kildepladser i området ved Lyngby Vandværk ca. 1 km syd for Virumgård. Jf. Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyningsplan 2018 er der planer om en ny kildeplads ca. 450 m fra grunden. Lokalplanområdet ligger udenfor de grundvandsdannende oplande.

Beskyttelse af drikkevandet er en statslig interesse udmøntet i Bekendtgørelse nr. 1697 af 21. december 2016. Ifølge bekendtgørelsen må der ikke inden for OSD-områder og indvindingsoplande til almene vandforsyninger vedtages kommuneplanrammer for virksomhedstyper eller anlæg, der medfører væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Det nye rammeområde 3.3.93 fastsætter, at der kan etableres erhverv i form af udstilling, kontor (administration), lager, værksted og handel med særligt pladskrævende varegrupper, biler. I tilknytning til værksted forventes der etableret et mindre benzinpåfyldningssted og en vaskeplads.

Det er et krav, at der i lokalplanen fastsættes bestemmelser om sikring af grundvandet mod nedtrængende forurening. Levering, håndtering og oplag af kemikalier og andre miljøfremmede stoffer altid ske på områder med tæt belægning, hvorfra regnvand ikke kan nedsives, men afledes til kloak evt. tilkoblet sandfang, olieudskiller mv.

Nedsivning af overfladevand sker via et system, regnbede med filtermuld og faskiner, som sikrer rensning af regnvandet inden nedsivning.

Redegørelse for butiksforhold

 1. vurdering af omfanget af det eksisterende bruttoetageareal til område med særligt pladskrævende varegrupper. I detailhandelsanalysen af april 2018, blev det opgjort, at der i kommunen i alt findes 15 forhandlere af særligt pladskrævende varegrupper, som tilsammen har et bruttoetageareal på 28.400 m2. Heraf er der i alt 6 bilforhandlere med et samlet bruttoetageareal på 13.500 m2, altså knap halvdelen af det samlede bruttoetageareal. Handel med biler koncentrerer sig på Firskovvej, Lundtoftegårdsvej og Virumgårdsvej.

 

 1. vurdering af behovet for nybyggeri eller omdannelse. Handel med særligt pladskrævende varegruppe, biler, knytter an til udstilling af biler og opmagasinering af biler, som et nyt plangrundlag åbner mulighed for.

 

 

 1. angivelse af målene for detailhandelsstrukturen. Målet for detailhandelsstrukturen i Lyngby-Taarbæk er overordnet at fastholde og udvikle Kgs. Lyngby som det dominerende udvalgsvarecenter nord for København. Samtidig skal den lokale handel med dagligvarer sikres. Der er således ikke specifikke mål for detailhandelsstruktur hvad angår handel med særligt pladskrævende varegrupper.

 

 1. oplysning om hvordan planlægningen tilgodeser målene for den kommunale hovedstruktur. Kommuneplanramme 3.3.93 Virumgårdsvej Syd ligger uden for bymidteafgrænsningen, bydelscentre og lokalcenter. Planlægning for særlig pladskrævende varegrupper vurderes ikke at ændre på eller påvirke den øvrige centerstruktur.

 

 

 1. angivelse af tilgængelighed. Kongevejen er en af de overordnede trafikveje i kommunen. Der er nem adgang fra Lyngby Omfartsvej, der er del af hovedstadsområdets overordnede vejbetjening. Arealet er beliggende inden for stationsnært kerneområde fra Sorgenfri Station. Kongevejens cykelstier er supercykelstier. Kongevejen er busbetjent med busruterne 184 og 194.

 

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

3.3.93 - Virumgård Syd
3.3.41 - Virumgård Nord

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

8.5.44 - Virumgård